trashtalk

2 0 (Ψ 100%) ¸Ψ 50%

¼εϿΩ

ΩΨ¸Ψ
¼¦20100%50%

Ψ¸Ψ
¼10100%100%
ͭ/10100%0%

Ψ¸Ψ
⡼å10100%0%
ڡ10100%100%

ʣ